ระเบียบและข้อตกลงสำหรับคนขับ - 1112Delivery Driver

ระเบียบและข้อตกลงสำหรับคนขับ

ผู้ใช้แอปพลิเคชันยินยอมและตกลงที่จะเข้าร่วมให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน “1112 Delivery” ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. ผู้ใช้แอปพลิเคชันยินดีที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงหรือกฏเกณฑ์ในการให้บริการที่บริษัทฯ กําหนด
 2. ผู้ใช้แอปพลิเคชันยินยอมให้นําข้อมูลของผู้สมัครไปใช้เพื่อตรวจประวัติอาชญากรรมได้
 3. ผู้ใช้แอปพลิเคชันมิใช่พนักงานของบริษัทฯ และไม่มีการกําหนดเวลาในการทํางานตายตัว
  3.1) ลักษณะการจ้างนั้นมีลักษณะเป็นการจ้างส่งอาหาร และความรับผิดชอบของบริษัทฯ จะสิ้นสุดต่อเมื่อส่งสินค้าเสร็จสิ้นเท่านั้น
  3.2) บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ กับบุคคลภายนอกอันเนื่องมาจากคนขับที่กระทำการนอกเหนือจากการส่งอาหาร แม้ว่าขณะเกิดเหตุยังใส่ชุดยูนิฟอร์ม และมีชุดอุปกรณ์ต่างๆ ที่เป็นชื่อบริษัทอยู่
 4. ผู้ใช้แอปพลิเคชันจะได้รับผลประโยชน์จากการให้บริการของตนผ่านทางแอปพลิเคชัน 1112 Delivery ตามโครงสร้างการจ่ายเงินตาม ที่บริษัทกําหนด
 5. ผู้ใช้แอปพลิเคชันต้องจัดเตรียมและส่งมอบหลักฐานการประกอบการสมัคร ดังนี้
  • บัตรประชาชน
  • ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล / สาธารณะ
  • เล่มจดทะเบียนจักรยานยนต์
  • พรบ. รายการเสียภาษีประจําปี
  • รูปถ่ายทะเบียนรถที่ติดกับตัวรถ
 6. การลงนามในเอกสารฉบับนี้ ผู้ใช้แอปพลิเคชัน ได้ทําความเข้าใจและตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้น โดยเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่กดปุ่มยืนยัน

ขอรับรองว่าข้อมูลและหลักฐานการสมัครที่ได้มอบไว้กับทาง The Minor Food Group Public Company Limited ถูกต้องและเป็นจริง ทุกประการ ข้าพเจ้า ในฐานะผู้สมัครใช้แอปพลิเคชัน “1112 Delivery” ขอยืนยันว่า ข้อมูลและหลักฐานการสมัคร ที่ให้ประกอบการสมัครนี้เป็นข้อมูลของข้าพเจ้าเองและเป็นความจริงทุกประการ หากบริษัทฯ ตรวจสอบพบว่า ข้อมูลและหลักฐานการสมัคร ที่ข้าพเจ้าให้ไว้ไม่ตรงกับความจริง ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ ระงับสัญญาณชั่วคราว และ/หรือ เพิกถอนรายชื่อออกจากบัญชีผู้ใช้แอปพลิเคชันตลอดจนตัดสิทธิประโยชน์ที่ทางบริษัทฯ มอบให้ทันที โดยไม่มีข้อโต้แย้ง อีกทั้งบริษัทฯ สามารถฟ้องร้องดําเนินคดีตามกฎหมายกับข้าพเจ้าในฐานะผู้ขับรถร่วมได้ทันที