1112Delivery Driver Registration

ลงทะเบียนเป็นคนขับ 1112 เดลิเวอรี่ แอพพลิเคชั่น

โปรดอ่านเงื่อนไขข้อตกลงด้านล่างนี้ และกดปุ่มยืนยัน เพื่อเข้าสู่แบบฟอร์มใบสมัคร

ผู้ใช้แอปพลิเคชันยิมยอมและตกลงที่จะเข้าร่วมให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน “1112 Delivery” ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. ผู้ใช้แอปพลิเคชันยินดีที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงหรือกฏเกณฑ์ในการให้บริการที่บริษัทฯ กําหนด
 2. ผู้ใช้แอปพลิเคชันยินยอมให้นําข้อมูลของผู้สมัครไปใช้เพื่อตรวจประวัติอาชญากรรมได้
 3. ผู้ใช้แอปพลิเคชันมิใช่พนักงานของบริษัทฯ และไม่มีการกําหนดเวลาในการทํางานตายตัว
 4. ผู้ใช้แอปพลิเคชันจะได้รับผลประโยชน์จากการให้บริการของตนผ่านทางแอปพลิเคชัน 1112 Delivery ตามโครงสร้างการจ่ายเงินตาม ที่บริษัทกําหนด
 5. ผู้ใช้แอปพลิเคชันต้องจัดเตรียมและส่งมอบหลักฐานการประกอบการสมัคร ดังนี้
  • บัตรประชาชน
  • ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล / สาธารณะ
  • เล่มจดทะเบียนจักรยานยนต์
  • พรบ. รายการเสียภาษีประจําปี
  • รูปถ่ายทะเบียนรถที่ติดกับตัวรถ
 6. การลงนามในเอกสารฉบับนี้ ผู้ใช้แอปพลิเคชัน ได้ทําความเข้าใจและตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้น โดยเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่กดปุ่มยืนยัน

ขอรับรองว่าข้อมูลและหลักฐานการสมัครที่ได้มอบไว้กับทาง Minor Food Group Public Company Limited ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ ข้าพเจ้า ในฐานะผู้สมัครใช้แอปพลิเคชัน “1112 Delivery” ขอยืนยันว่า ข้อมูลและหลักฐานการสมัคร ที่ให้ประกอบการสมัครนี้เป็นข้อมูลของข้าพเจ้าเองและเป็นความจริงทุกประการ หากบริษัทฯ ตรวจสอบพบว่า ข้อมูลและหลักฐานการสมัคร ที่ข้าพเจ้าให้ไว้ไม่ตรงกับความจริง ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ ระงับสัญญาณชั่วคราว และ/หรือ เพิกถอนรายชื่อออกจากบัญชีผู้ใช้แอปพลิเคชันตลอดจนตัดสิทธิประโยชน์ที่ทางบริษัทฯ มอบให้ทันที โดยไม่มีข้อโต้แย้ง อีกทั้งบริษัทฯ สามารถฟ้องร้องดําเนินคดีตามกฎหมายกับข้าพเจ้าในฐานะผู้ขับรถร่วมได้ทันที

1112Delivery Driver Registration

ลงทะเบียนเป็นคนขับ 1112 เดลิเวอรี่ แอพพลิเคชั่น

 • รูปถ่ายหน้าตรงของคุณ
 • สำเนาบัตรประชาขน
 • สำเนาใบขับขี่
 • สำเนา พรบ.
 • รูปถ่ายรถจักรยานยนต์ เห็นป้ายทะเบียน